แบบ A3 ขนาด (6×8) และ (7×9)

แบบ A3 ขนาด (6×8) และ (7×9)