แบบ A4 ขนาด (6×7.5) และ (7×9)

แบบ A4 ขนาด (6×7.5) และ (7×9)