แบบ A6 ขนาด (6×7.5) และ (7.5×9)

แบบ A6 ขนาด (6×7.5) และ (7.5×9)