แบบ A9 ขนาด (6×8) และ (7.5×9.5)

แบบ A9 ขนาด (6×8) และ (7.5×9.5)