โล่ห์อะคริลิก-โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี

โล่ห์อะคริลิก-โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี

โล่ห์อะคริลิก-โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี