โล่ห์อะคริลิก-สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

โล่ห์อะคริลิก-สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

โล่ห์อะคริลิก-สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์